گاهی ممکن است بخواهید عددی را با تقریب کمتر از یک قطع کنید و یا اعشار آن را حذف کنید. برای این کار می نوانید از تابع floor استفاده کنید. این تابع عدد را با تقریب کمتز از یک قطع می کند و یا به طور ساده تر اعشار آن را حذف می کند.

برای حذف اعشار یک عدد در گیم میکر می توانید از تابع floor استفاده کنید.

کار با این تابع اینگونه است:

floor(n);
floor(عدد);

این تابع در ورودی یک عدد می گیرد. اگر آن عدد اعشار داشته باشد که آن را حذف می کند. و اگر اعشاری نباشد که خودد عدد را باز می گرداند. توجه کنید که برای استفاده از خروجی تابع floor باید آن را درون متغیری قرار دهید. مثال:

n=1.25;
floor(n);
show_message(n)

در این مثال عدد 1.25 را به کاربر نمایش داده می شود نه عدد 1 زیرا ما فقط اعشار n حذف کرده ایم، ولی آن را در جایی ذخیره نکرده ایم. برای ذخیره خروجی floor می توانید از همان متغیر قبلی استفاده کنید. برای مثال:

n=1.25;
n=floor(n);
show_message(n);

در این مثال عدد 1 به کاربر نمایش داده می شود. زیرا اعشار n حذف شده و سپس جایگزین مقدار قبلی n شده است.

به طوری کلی این تابع، عدد را با تقریب 1 قطع می کند.