در گیم میکر برای ساخت یک بازی، نیاز به متغیر هایی داریم. بعضی از متغیر ها از پیش در گیم میکر آماده شده اند. مانند speed که برای سرعت و direction که برای object است. و بعضی از متغیر ها را هم باید خود درست کنیم که این متغیر ها به چند دسته تقسیم می شوند.

متغیر هایی که ما در گیم میکر می سازیم به 3 دسته تقسیم می شوند.

  1. متغیر های ساده (Instance variable)

متغیر های ساده همان متغیر هایی هستند که در خود object و در رویداد create ساخته می شوند و فقط در خود object قایل استفاده هستند. این متغیر ها در object های دیگر قابل استفاده نیستند مگر اینکه به صورت زیر و با ذکر نام آبجگتی که متغیر در آن ساخته شده است.

name_obj.var

در مثال بالا name_obj نام آبکتی است که متغیر var در آن ساخته شده است.

       2. متغیر های محلی (Local variable)

این متغیر ها را در هر رویدادی می توان تنظیم کرد و فقط در همان رویداد قابل استفاده است. توجه کنید نام این متغیر ها نباید با نام متغیر ها ساده یکی باشد. این متغیر ها را می توان هنگام ساخت مقدار دهی کرد. البته مقدار دهی بعد ساخت هم مشکلی ندارد. روش ساخت این متغیر ها به صورت زیر است.

var Variable01=10;
var Variable01, Variable03;
Variable02=4;
Variable03=5;

این متغیر ها را چند تایی هم می توان ساخت.

var Variable1, Variable2, Variable3 ...

در مثال بالا Variable1 و Variable2 و Variable3 متغیر هایی جداگانه هستند.

       3. متغیر های جهانی (Global variable)

این نوع متغیر ها با دستور var ساخته می شوند.

این متغیر ها هم مانند متغیر های محلی، در هر رویدادی قابل ساخت هستند. اما بر خلاف متغیر های محلی در هر رویداد و در هر object دیگری قابل استفاده هستند. این متغیر ها را به دو روش می توان ساخت. روش اول استفاده از constant [متغیر ثابت (دائمی) ] global است. این constant مشخص می کند که این متغیر، یک متغیر جهانی است و ممکن است در هر جایی ساخته شده باشد. برای استفاده از این متغیر ها و یا ساخت باید به صورت زیر از آنها استفاده کنیم.

global.var=4;

در کد بالا var یک متغیر جهانی است.

روش دوم اعلان یک متغیر با دستور globalvar است. در این روش مانند روش بالا می توانید متغیر را در هر رویدادی بسازید. به صورت زیر.

globalvar Var;

در مثال بالا Var یک متغیر جهانی است و من هر جا از می توانم از آن استفاده کنم. بدون هیچ constant یا چیز دیگری.

 توجه کنید نام این متغیر ها نباید با نام متغیر ها ساده یکی باشد. این متغیر ها را هم نمی توان هنگام ساخت مقدار دهی کرد و باید بعد از ساخت مقدار دهی شوند.

globalvar V1 V2 V3;
V1=1;
V2=2;
V3=3;

در مثال بالا V1 و V2 و V3 متغیر هایی جداگانه هستند.