اگر می خواهید نوار ابزار را نمایش دهید در منوی Organeze، در قسمت Layout، گزینه Meno bar را فعال کنید.