این تگ دارای سه خصوصیت color , face و size است. کار برد این تگ اینگونه است:

<font size="5" face="Zar" color="red"> this is my text </font>

خصوصیت 'face' فونت را تعیین می کند و خصوصیت 'size' اندازه متن را تعیین می کند و خصوصیت 'color' هم رنگ را تعیین می کند.