تابع زیر می تواند به object مورد نظر در محور ها x و y نیرو اعمال کند:

physics_apply_force(xpos,ypose,xforce,yforce)

این تابع از نقطه مشخص شده به جهات مشخص شده نیرو اعمال می کند.

مثال. این مثال نیرویی را به obj_car در محور x اعمال می کند و آن را به سمت راست می برد:

physics_apply_force(x,y,10000,0)

این نیرو در همه اجسام یکسان نیست و مانند یک دیگر روی همه اجسام تاثیر نمی گذارد.

برای مثال این نیرو با جرم جسم (Mass) (چگالی (Density) و اندازه (منظور از اندازه سطح برخورد یا Collision Shape جسم است، هرچه سطح برخورد جسم بیشتر باشد اثر این نیرو کمتر است.) ) رابطه عکس دارد و هرچه جرم بیشتر باشد اثر نیرو کمتر می شود. همچنین جاذبه یا گرانش(Gravity)، میرایی خطی (Linear Damping) و ... روی اثر این نیرو تأثیر می گذارند.

 توجه کنید که این نیرو همیشگی نیست. یعنی اگر بخواهید به آبجکتی همیشه نیرویی وارد شود، باید این تابع را در رویداد step قرار دهید.