در این مطلب شما میتوانید روی مبحث مورد علاقه خود کلیک کنید و آن را سریع بیاموزید.

  • موتور Box2D:

آموزش کاربا موتور Box2D یا Physics World در G                                    ame maker.studio

عنواع اتصالات در جهان فیزیکی در G                                                     ame msker:studio

اتصال دَوار یا revolute در موتور فیزیکی در G                                           ame maker:studio

اعمال نیروی گشتاور (چرخشی) به اشیا در جهان فیزیک در G                    ame maker:studio

اعمال نیرو به اشیا در جهان فیزیک در G                                               ame maker:studio

فیلم آموزش ساخت ماشین در جهان فیزیکی در G                                  ame maker studio

فیلم آموزش اتصال دوار در G                                                             ame maker studio

فیلم آموزش کار با جهان فیزیک در G                                                   ame maker:studio

ساخت اتومبیل در جهان فیزیک در G                                                   ame maker:studio

  • آموزش مبحثی:

دستور with در G                                                                                   ame maker

آموزش حلقه for در G                                                                             ame maker

کار با فایل های text در G                                                                        ame maker

ساخت گلوله در G                                                                                 ame maker

کار با فایل های ini در G                                                                          ame maker

آموزش نوشتن متن درون فایل text در G                                                       ame maker

رفع اِرور File is not opened for reading در G                                                ame maker

دنبال کردن یک object توسط دوربین در G                                                     ame maker

گرقتن خروجی EXE. در G                                                                         ame maker

خواندن متن فایل text در G                                                                       ame maker

حلقه while در G                                                                                   ame maker

دستور switch درG                                                                                 ame maker

draw فارسی در G                                                                                ame maker

  • دانلود ها: 

سورس آموزش کار با فایل های ini. در G                                                     ame maker

سورس آموزشی کار با فایل های text در G                                                  ame maker

دانلود D&D to GML converter تبدیل کنند action به کد برای G                         ame maker

دانلود G                                                                         ame maker 8 professional

دانلود 8 G                                                                                          ame maker

دانلود نرم افزار leomoon parsinegar برای فارسی نویسی در G                       ame maker0

دانلود سورس آموزشی ساخت ماشین در جهان فیزیک در G                    ame maker studio