در ابتدا باید urlretrieve را از کتابخانه urllib فراخوانی کنیم:

from urllib import urlretrieve

سپس باید با استفاده از urlretrieve فایل مورد نظر را دانلود کنیم:

urlretrieve(url(str),file_name(str))

پارامتر ها:

url: در این قسمت باید آدرس فایل مورد نظر را وارد کنیم.

file_name: فایل دانلود شده با این نام در مسیر برنامه ذخیره می شود

مثال:

from urllib import urlretrieve
urlretrieve("http://bayanbox.ir/view/3536380160472238378/daneshgar.png","my picture")

کد کامل:

from urllib import urlretrieve
urlretrieve(url(str),file_name(str))