شما می توانید با فایل های ini. اطلاعات کاربر را ذخیره کنید، آنها را حذف کنید، جایگذاری کنید و... که تمام این کار ها را با دیدن این فیلم آموزشی می آموززید.

ما این فیلم آموزشی را در دو کیفیک و دوحجم برای شما قرار داده ایم.

لنیک های دانلود:

فیلم آموزشی کار با فایل های ini. در Game makerstudio

حجم فایل فشرده: 40.1 مگابایت

فیلم آموزشی کار با فایل های ini. در Game makerstudio

حجم فایل فشرده: 18.3 مگابایت

توجه کنید که تفوت این دو فیلم فقط در کیفیت و حجم است.