برای انتخاب یک عدد تصادفی بین دو عدد مورد نظر ما باید از تابع زیر استفاده کنید:

random_range(number1, number2);

در این تابع عددی تصادفی بین number1 و number2 انتخاب می شود. مثال:

random_range(40, 50);

در این کد عددی بین 40 و 50 انتخاب می شود. یعنی عدد می تواند 0 یا 1 یا 2 یا 3 یا ... یا 40 یا 41 یا 42 یا 49 باشد.  توجه کنید که این عدد می تواند اعشاری هم باشد.