برای انتخاب یک عدد تصادفی بین صفر و عدد مورد نظرتان باید از تابع زیر استفاده کنید:

random(x);

در این تابع عددی تصادفی بین صفر و x انتخاب می شود. مثال:

random(50);

در این کد عددی بین صفر و 50 انتخاب می شود. یعنی عدد می تواند 0 یا 1 یا 2 یا .... یا 41 یا 42 یا 49 باشد.