برای انتخاب یک عدد تصادفیِ صحیح بین صفر و عدد مورد نظرتان باید از تابع زیر استفاده کنید:

irandom(x);

در این تابع عددی صحیح، به صورت تصادفی بین صفر و x انتخاب می شود. مثال:

irandom(50);

در این کد عددی صحیح بین صفر و 50 به طور تصادفی انتخاب می شود. یعنی عدد می تواند 0 یا 1 یا 2 یا .... یا 41 یا 42 یا 49 باشد.